Yksilö– ja ryhmäpsykoterapia on suhde, missä ihmisen perimmäinen tarve on tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi

 

Psykoterapiassa kivulle ja kärsimykselle tulee tila, sanat ja tunteet. Eheytyminen mahdollistuu vastavuoroisessa suhteessa toiseen. Älä puhu, älä tunne, älä luota – muuttuu PUHU, TUNNE, LUOTA. Tarinat tulevat kerrotuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi. ”Kipu tulee huutamalla, alastomana lattialla” – Toni Wirtanen.

Empaattinen läsnäolo on minulle tärkeää, läsnäolon tilassa ihminen voi pysähtyä kuunneltavaksi. Empatian kautta psykoterapiasta muodostuu eheyttävä matka muutokseen, löytömatka sellaiseen, mikä on jokaiselle hyvin henkilökohtainen ja tärkeä. Löytömatka omaan itseen – kuka olin ja kuka tahdon olla.

Vastaanotolleni, niin yksilöterapiaan kuin ryhmäpsykoterapiaan tulevat ihmiset, jotka hakevat apua masennukseen, työuupumukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, ahdistukseen, toistamispakko-oireiluun tai pelko-ja jännitystiloihin. Näiden oireilujen takana olevat tarinat haluavat tulla kerrotuksi.

Omalla persoonallani, ammattitaidollani ja monipuolisilla koulutuksillani, olen luonut työhöni tilan, olla läsnä ihmiselle, jotta voimme yhdessä luoda vastavuoroisen suhteen, missä tiedostamisen ja ymmärtämisen kautta haitallisten toimintatapojen ja oireiden tiedostamattomat syyt löytyvät ja voimia vapautuu suorittamisesta elämiseen. Yksilö ja ryhmäpsykoterapiat vaikuttavat aina myös ihmissuhteisiin, niin perheessä kuin työ- ja opiskeluympäristössä, tällöin muutokset vuorovaikutustilanteissa lisääntyvät.

 

Yksilöterapia

Yksilöterapian tavoitteena on poistaa psyykkisiä häiriöitä, kuten masennusta, ihmissuhdevaikeuksia, ahdistusta, uupumusta, toistamispakko-oireilua, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelko- ja jännitystiloja. Yksilöterapia tukee ja selkeyttää elämän erilaisissa muutostilanteissa sekä auttaa kehityksellisissä vaikeuksissa.

Yksilöterapian tavoitteena on myös auttaa ihmistä ymmärtämään itseään paremmin ja auttaa tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista, usein tiedostamattomista puolista, mitkä vievät kohtuuttomasti voimavaroja. Yksilöterapia vaikuttaa aina myös ihmissuhteisiin – niin perheessä, kuin myös työ- ja opiskeluympäristössä, jolloin muutokset vuorovaikutustilanteissa lisääntyvät.

Henkilökohtaisten arviokäyntien aikana kartoitetaan ihmisen nykyinen elämäntilanne ja ongelma-alueet. Arvioidaan hoitomuodon sopivuus, sekä määritellään terapiaistuntojen tiheys ja terapian kesto.

  • kriisikeskustelut, 1-5 kertaa
  • lyhytkestoiset terapiat, 1-10 kertaa
  • pidempikestoiset psykoterapiaprosessit
  • pariterapia

Hinta 2019 alkaen 85 € / 45 min ALV. 0%. Yksilöterapiaan ei ole mahdollista saada Kelan maksusitoumusta. Ryhmäpsykoterapiaan on mahdollisuus hakea Kelan maksusitoumus.

 

Ryhmäpsykoterapia

Kuntouttavat ja eheyttävät ryhmäpsykoterapiapalvelut. Ryhmäterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäterapiassa keskitytään ihmisten väliseen yhteyteen ja yksilöterapiassa ihmisen ja hänen omaan sisäiseen yhteyteensä.

Ryhmien ja kurssien työmenetelminä käytetään ryhmäanalyyttisia menetelmiä sekä psykodraamamenetelmiä.

Ryhmäpsykoterapiaan on mahdollisuus hakea Kelan maksusitoumus.

 

Ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmäpsykoterapiassa on mahdollista tutkia myös lapsuuden ajan vuorovaikutussuhteita. Perheen vuorovaikutussuhteet ja siellä toimineet toimintamenetelmät ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Näiden toimintatapojen tutkiminen paljastaa mielen sisäiset ristiriidat, joiden läpityöstäminen mahdollistaa psyyken eheytymisen sekä toimivien toimintatapojen haltuunoton.

Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä. Sitoutuminen, jakaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oivaltaminen sekä välittäminen tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lieventymistä.

Palautteita ryhmästä:

• Yksinäisyyden ja irrallisuuden tunne on vähentynyt
• On ollut paikka, missä keventää sydäntään
• On tullut tunne hyväksytyksi tulemisesta
• Toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan: asiat voivat muuttua paremmiksi tai voi selviytyä paremmin sellaisten asioiden kanssa, joita ei voi muuttaa
• Kokemus minän jatkuvuudesta, kyky olla oma itsensä, vaikka tilanteet muuttuvat, pelko ei enää ohjaa valintoja
• Psyykkinen rohkeus kohdata aiemmin torjuttuja asioita ja käsitellä olosuhteisiin liittyviä asioita ja tunteita
• Realistisempi käsitys itsestä ja muista, uusi käsitys itsestä suhteessa ympäristöön
• Positiivisemman käsityksen kehittäminen itsestä, itsearvostus
• Realistisempi ymmärrys omasta käyttäytymisestä itseä ja toisia kohtaan on lisääntynyt
• Pelon, syyllisyyden ja häpeän tunteminen
• Ymmärryksen lisääntyminen menneisyyden kokemusten vaikutuksesta nykyisyyteen
• Uusien mahdollisuuksien ymmärtäminen; entistä rakentavamman toiminnan kokeilu; henkilökohtaisen mielihyvän kokeminen mahdollistunut ja voi olla avulias, empaattinen muille.

Ryhmäanalyyttiseen psykoterapiaan on mahdollisuus hakea Kelan maksusitoumus.

 

Psykodraama

Psykodraama on terapia- ja kasvumenetelmä, jossa ihmistä autetaan näyttämään ongelmansa sen sijaan, että hän vain kertoisi siitä. Psykodraama on luovaa ryhmätyötä.

Psykodraamassa on tavoitteena itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän haitallisten toimintamallien tilalle toimivia, elämää kantavia toimintatapoja. Ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaidot lisääntyvät. Keskeistä psykodraamassa on luovuuden ja spontaanisuuden kehittäminen. Luovuus ja spontaanisuus on kaiken elollisen ydin. Omien roolien tutkiminen ja niiden joustava käyttö monipuolistuu ja elävöittyy. Vaikuttavina tekijöinä ovat toiminnallinen työskentely, ongelmien tutkiminen, tunteiden läpieläminen ja uudelleen jäsentäminen. Ryhmässä tapahtuva työskentely mahdollistaa osallistujien välisen jakamisen, oppimisen ja vertaisten tuen.

 

 

Psykodraamasta voimaa ja tukea – viikonloput vuonna 2020

Viikonloput on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tutkia omaa elämän tilannettaan ryhmässä. Voit käsitellä elämäsi solmukohtia, jumeja turvallisessa ilmapiirissä. Psykodraaman keinoin työskentelevä ryhmä antaa mahdollisuuden tutustua itseesi ihmisenä suhteessa muihin.


Tiedon Avain -päivä

Psykodraama viikonloput, edellyttää sitoutumista kolmeen viikonloppuun.
31.07. – 02.08. ja 2. – 4.10. sekä 27.11. – 29.11.2020
Perjantai 17.00 – 21.00
Lauantai 10.00 – 17.00
Sunnuntai 10.00 – 16.00

Paikka: Vesijärvenkatu 34 A, vinttikerros, Tmi Leena Tåg toimitilat
Ohjaaja: Leena Tåg (Valvira/Kela), psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko (ET), psykodraamaohjaaja P.C., EMDR.
Ryhmän koko: Enintään 10 henkilöä
Viikonlopun hinta: 280 euroa (maksetaan etukäteen) hinta sisältää ryhmän ohjauksen ja väliaikatarjoilut.
Mahdollisen majoituksen kukin hankkii itse.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Leena Tåg
Puh. 045 639 8848
info@leenatag.fi

Scroll to Top