Mitä on ryhmäpsykoterapia?

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmäpsykoterapiassa on mahdollista tutkia myös lapsuuden ajan vuorovaikutussuhteita. Perheen vuorovaikutussuhteet ja siellä toimineet toimintamenetelmät ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Näiden  toimintatapojen tutkiminen paljastaa mielen sisäiset ristiriidat, joiden läpityöstäminen mahdollistaa psyyken eheytymisen sekä toimivien toimintatapojen haltuunoton.

Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta.

Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä.

Sitoutuminen, jakaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oivaltaminen sekä välittäminen tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lieventymistä.

Psykoterapiaryhmän tavoitteita ovat muun muassa:

  • itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen, tutkitaan elämän kipukohtia ja miten niistä on selviytynyt
  • voimavarojen vahvistaminen, tunnistamalla omat toimintatavat esim. stressitilanteissa
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen yksityiselämän ihmissuhteissa ja työelämässä
  • tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen, tunteiden läpieläminen ja ilmaiseminen rakentavalla tavalla
  • oman oireilun ymmärtäminen opittuina selviytymiskeinoina ja osana omaa elämänhistoriaa, mikä lisää ymmärrystä, itsensä hyväksymistä ja näin toimii eheyttävänä elementtinä
  • omien valintojen syyt ja seuraukset, mikä lisää ymmärrystä itseä kohtaan.

Lääketieteen lisensiaatti Kari Kähönen osoitti tutkimuksessaan ryhmäanalyyttisen ja psykodraamamenetelmän toimivan työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa kuntoutuksessa.

Scroll to Top